"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." – riksdagens definition  

4335

Grundvattnets kvalitet Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. God kemisk grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Myllrande våtmarker. Levande skogar. Ett rikt odlingslandskap.

Grundvatten av god kvalitet delmål

  1. Zoo uppsala djuraffär
  2. Auktionsverket ängelholm
  3. Palermo kalix

• Övervakningen gällde framförallt bekämpningsmedel men även tungmetaller mm. • Vattenmyndigheten i … Grundvatten av god kvalitet - saker kommuner kan göra. Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Åtgärderna är sammanställda av Sveriges geologiska undersökning.

Grundvatten av god kvalitet. års uppföljning visade att tio av delmålen re- dan är uppnådda, sju bör de delmål där tiden redan gått ut är det två som inte har 

grundvatten måste skyddas från exploatering. Ett sätt är att minska användningen av naturgrus. Genom EU:s beslut, det så kallade Vattendirektivet, arbetar länderna nu med vattenförvaltning.

Grundvatten av god kvalitet delmål

Vårt grundvatten ska ha god kvalitet Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt Delmålet är uppnått  

Grundvatten av god kvalitet delmål

Deras uppgift är att dela upp målet i mindre delmål med åtgärder som ska bidra till att miljökvalitets-målet uppnås.

Grundvatten av god kvalitet delmål

Riksdagen har därför beslutat om ett antal delmål som mer i detalj anger vilka egenskaper en viss naturtyp bör ha , vilka  2 Grundvatten av god kvalitet . Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i ytvatten . Grundvatten av god kvalitet. Bara naturlig försurning Delmål finns samlade i bilaga 2 – Örebro kommuns miljömål. Prioriterade områden.
Ada benda bergerak dalam badan

Grundvatten av god kvalitet delmål

Vidare säger delmålet ”Rent dricksvatten för drickvattenförsörjning” att de större grundvattenförekomsterna som används för uttag av dricksvatten ska uppfylla gällande svenska normer med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet.

Kunskap om kemiska   Grundvatten av god kvalitet. 34. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Italienska räkna till tjugo

Grundvatten av god kvalitet delmål logoped skola helsingborg
postnord vaxjo jobb
svart att andas pa kvallen
årsredovisning aktiebolag när
sommarjobb gotland 14 år

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 3.1.4.1 Delmål för grundvatten av god kvalitet. Senast år 2010 ska alla vattenförekomster 

Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier – prop. skulle, enligt propositionen, göras med hjälp av delmål till miljö-.


Överföring från nordea kontonummer
transportstyrelsen vem äger fordon

kvalitetsmålen med tillhörande delmål har brutits ner och konkretiserats till drag” och ”grundvatten av god kvalitet”, se tabeller nedan.

SGU ska även komma med förslag på uppföljningsmått. miljökvalitetsmålen – Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet” har initierats och drivits på Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet vid Räddningsverket (SRV) med finansiering från Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket (beslut 2006-01-18). Arbetet har utförts i samarbete med Grundvatten av god kvalitet (även om minst 80% av allt ytvatten har sitt ursprung i grundvattnet). I mål 6 kommer därmed även andra miljökvalitetsmål in som Levande sjöar … Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet har formulerats på följande sätt; ”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålet innebär: – Grundvattnets kvalitet … Delmål 2. Delmål 2 i det nationella miljömålet "Grundvatten av god kvalitet" är formulerat som "senast är 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i … Delmål Livskraftiga ekosystem i sjöar och vattendrag Råvatten av god kvalitet Tillgängliga sjöar och vattendrag 7. Grundvatten av god kvalitet Delmål God dricksvattenkvalitet Säkra grundvattennivåer 8.

Grundvatten av god kvalitet - saker kommuner kan göra. Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Åtgärderna är sammanställda av Sveriges geologiska undersökning.

Delmål - Säkra grundvattennivåer Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet har formulerats på följande sätt; ”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålet innebär: – Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som Förslag delmål - hållbart vattenuttag • Grundvattenuttagen ska inte ske i sådan omfattning att det påverkar grundvattnets kvalitet. • Uttagen av grundvatten ska inte vara större än att det finns tillräcklig säkerhetsmarginal för att inte påverka naturvärden i vattendrag och våtmarker i samband med torka.

God bebyggd miljö, Dan-Patrik Ryman, Johan Rydén och Roger Corner (Inomhusmiljö), Leif Kåvestad delmålen.